artykuł nr 16

Rejestr działalności regulowanej

artykuł nr 17

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) zwołuję na dzień 26 listopada 2021 r. (tj. piątek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej    
na lata  2021-2032.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – zgodnie
z nowelizowanymi przepisami.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
5.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 listopada 2021 r.
 

artykuł nr 18

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) z w o ł u j ę na dzień 24 listopada 2021 roku (tj. środa) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego
z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

  Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 1510.5.2021, Nr  1510.6.2021 z dnia  27.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy  30.09.2021 r.), Nr 1510.7.2021 z dnia 07.10.2021 r., Nr 1510.8.2021 z dnia 12.10.2021 r. na Wójta Gminy Rędziny oraz na byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

 

artykuł nr 19

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 26 listopada 2021 r. (tj. piątek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
  2. składu osobowego i przygotowanie kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny Nr 188/XXXI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
  3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 20

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)  z w o ł u j ę   na dzień 23 listopada 2021r. (wtorek) o godz.16.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.  Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

2.  Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 185/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

3.  Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 22 listopada 2021r.