artykuł nr 66

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1842  z późn. zm.) informuję o  XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny, w  dniu 30 czerwca 2021 roku (tj. środa), która odbędzie się  w trybie zdalnym.
Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 14,00.
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
5.  Zamknięcie obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 67

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ę na dzień 29 czerwca 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach -Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A

 

Porządek posiedzenia :

1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w  Rędzinach

2. Sprawy bieżące

artykuł nr 68

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 21 czerwca 2021 roku (tj. poniedziałek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1. Omówienie wniosku mieszkańca Gminy Rędziny
2. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 czerwca 2021 r.

artykuł nr 69

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 21 czerwca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14,30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2021-2032.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
4.  Zaopiniowanie wniosku Radnej Gminy Rędziny.
5.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 czerwca 2021 r.

artykuł nr 70

XXXVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, o zwołanej na dzień 22 czerwca 2021 roku (tj. wtorek) XXXVI Sesji Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13.00
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rędziny za 2020 rok:
 a)  przedstawienie sprawozdań,
 b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2020 r.
 d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
9.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 rok:
   a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 r.,
     b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny,
     c)  podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok:
     a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok,
     b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
     c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
13.  Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata  2016-2020.
14.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2020.
15.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp
na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085
wew.113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca 2021 r.