artykuł nr 61

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 23 lipca 2021r. (tj. piątek) o godz.15.00  posiedzenie  Komisji Finansów Publicznych  i Samorządu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie:
1)  Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021 – 2032.
2)  Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok.

2.  Sprawy różne.

artykuł nr 62

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 20 lipca 2021r. (tj. wtorek) o godz.16.30   posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie:
Projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021r.
2.  Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 19 lipca 2021r.

artykuł nr 63

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 16 LIPCA 2021 ROKU (PIĄTEK),

O GODZ. 12:00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY,

UL. MICKIEWICZA 7

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 64

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 15 LIPCA 2021 ROKU (CZWARTEK),

O GODZ. 14:30, W REMIZIE OSP KONIN, UL. KIELECKA 33

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA KONIN

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 65

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713
z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  30 czerwca 2021 r. (tj. środa)  o godz. 16.00  posiedzenie  Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx  ust.1 i 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

  Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1. Informacja o przygotowanej ofercie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przez  placówki oświatowo –wychowawcze :Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Rędzinach, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rędzinach , Gminna Hala Sportowa w Rędzinach.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za  rok 2020.
3. Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 czerwca  2021 r.