artykuł nr 56

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)z w o ł u j ę  na dzień 25 sierpnia 2021r. (tj. środa) o godz. 8.00   posiedzenie wyjazdowe  Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.
Tematem posiedzenia będzie stan przygotowań obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 – informacja o wykonaniu remontów za poprzedni rok szkolny oraz planowanych inwestycjach.
Planowane rozpoczęcie o godz. 8.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu ul. Wolności 93.

Przewodnicząca Komisji
 
Podstawa prawna do udzielenia
zwolnienia z pracy:
-------------------------------------------------------
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
(tj.Dz.U.2020.1372)  

artykuł nr 57

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz.1372) z w o ł u j ę  na dzień 31 sierpnia 2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 16.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  

1. Omówienie wniosku
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2021 r.

artykuł nr 58

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,poz.713 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  10 sierpnia 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.17,00.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Proponowany porządek  obrad:  

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Rędziny nr 215/XXXVIII/2021  z dnia 27 lipca 20021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy  na 2021 rok.
4.  Zamknięcie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji  Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny  chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.
Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem: ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 09 sierpnia 2021 r.    

artykuł nr 59

XXXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, o zwołanej na dzień 27 lipca 2021 roku (tj. wtorek) XXXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15.00
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022.
9.  Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rędziny przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rędziny.
10.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
11.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.


Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew.113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lipca 2021 r

artykuł nr 60

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 20 lipca 2021r. (tj. wtorek) o godz.16.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie:
Projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022.
2.  Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 19 lipca 2021r.