artykuł nr 6

XLIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz.1372 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 21 grudnia 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.14.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2022-2032.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rędziny na 2022 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rędziny.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Rędziny na lata 2022-2024.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie „Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2022-2024”.
18.  Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
19.  Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
20.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
21.  Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085wew.112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.  Zgłoszenia są przyjmowane do 20 grudnia 2021 r

artykuł nr 7

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 grudnia 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata2022-2032.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rędziny na 2022 rok.
  6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do17 grudnia 2021 r.

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY
Z DNIA 08.12.2021 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 696 KB
artykuł nr 9

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 16 grudnia 2021r. (tj. czwartek) o godz. 16.30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
2.  Zaopiniowanie wniosku o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia działek.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
5.  Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 15 grudnia 2021r.

artykuł nr 10

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 14 grudnia  2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 15.30 łączone posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Rędziny na 2022 rok.

2. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.

 

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 grudnia 2021 r.