artykuł nr 46

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713)z w o ł u j ę na dzień 10 sierpnia  2020 r. (tj. poniedziałek ) o godz. 15,00  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowaniu projektu chwały w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 47

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 11 sierpnia 2020 roku (tj. wtorek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

 1. Omówienie skargi Nr 1510.1.2020 na Wójta Gminy Rędziny.

 2. Sprawy różne.

artykuł nr 48

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę  na dzień 11 sierpnia  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 14.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A


Porządek posiedzenia:

---------------------------

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2020/2021

2.  Sprawy różne.

artykuł nr 49

XXVI Sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) zwołuję na dzień 28 lipca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 14.30 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A, XXVI Sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2019 r.
d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2019 r.
b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny.
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
14.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 50

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713)  z w o ł u j ę  na dzień 28 lipca 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 13.45 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny za 2019 rok.
5. Sprawy różne