artykuł nr 21

zarządzenie nr 0050.110.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06.11.2020r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 22

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.,poz. 713)  z w o ł u j ę  na dzień  10 listopada  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Virusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
2. Podsumowanie osiągnieć uczniów w placówkach oświaty w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2019/2020.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 09 listopada 2020 r.

artykuł nr 23

Komisja Rewizyjna

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 05 listopada 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach.

2. Omówienie i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 24

Zawiadomienie na wspólne Komisje

 

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713)z w o ł u j ę na dzień 03 listopada 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 16,00 wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu i Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A.

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Przedstawienie propozycji stawek podatku do :
  1. projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2021,
  2. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,
  3. projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok
 2. Sprawy różne.

 

artykuł nr 25

Informacja Wójta Gminy Rędziny

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) niniejszym informuje się, że Gmina Rędziny podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Działalność ta zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 168/XXVIII/2020 z dnia 29 września 2020r.   w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji opublikowaną   w biuletynie informacji publicznej gminy Rędziny na stronie http://www.bip.redziny.pl w zakładce Prawo Lokalne/Uchwały/2020/sesjaXXVIII, polega na:

 1. budowie, eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 2. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz:
 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w aktach prawa unijnego.

Opis przedsięwzięcia:

Gmina Rędziny wraz z partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.  zrealizowały projekt pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego (e-region częstochowski)" („Projekt”). Przez infrastrukturę informatyczną rozumie się budowę sieci światłowodowej szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt stanowił kompleksową inwestycję zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom i instytucjom.

Projekt obejmował wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i Miasta Częstochowa pomiędzy urzędami gminnymi i starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz centrum zarządzania i dystrybucji siecią.

Po zakończeniu realizacji projektu z uwagi na ilość podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego (właścicieli infrastruktury) podmioty te utworzyły Stowarzyszenie  do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego („Stowarzyszenie”). Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące jednocześnie partnerami ww. projektu.

Zadaniem Stowarzyszenia jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną wytworzoną w ramach projektu na potrzeby lokalnej administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie, w tym utrzymywanie łączności między tymi jednostkami, oraz poprzez usługę hotspot adresowaną do mieszkańców. Stowarzyszenie utrzymuje również trwałość projektu, w tym odpowiada za bieżące usuwanie usterek i awarii występujących na wykonaniem infrastrukturze.

Stowarzyszenie wykonuje powierzone mu zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną oraz zostało wpisane do KRS – pod numerem 0000651264.

Zgodnie z założeniami projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-Region częstochowski" oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) partnerzy projektu podjęli decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przekazaniu funkcji Operatora Infrastruktury Stowarzyszeniu. Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego Operatora infrastruktury.

W celu tymczasowego zarządzania infrastrukturą e-Region zadanie Operatora Infrastruktury wykonywane przez Stowarzyszenie wiąże się z udostępnieniem przez partnerów projektu w tym Gminę Rędziny infrastruktury wytworzonej w ramach ww. projektu.

Załączniki:
DR 7230-1.135.2020 MB