artykuł nr 11

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Rędziny w dniu 03.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842  z późn. zm.) zwołuję XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Rędziny na dzień 03 grudnia 2020 roku (tj. czwartek), która odbędzie się  w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 7,30.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Rędziny

Agnieszka Bajor

 

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny  będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji  z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 327 94 41 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia  02 grudnia 2020 r.

artykuł nr 12

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 02 grudnia  2020 r. (tj. środa)  o godz. 16,15 wspólne posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.

  • z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do  01 grudnia 2020 r.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY
Z DNIA 18.11.2020r.

Załączniki:
Obwieszczenie 54 KB
artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY
Z DNIA 18.11.2020r.

Załączniki:
Obwieszczenie 461 KB
artykuł nr 15

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 listopada 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 15,15 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w wersji ostatecznej w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Posłów i Senatorów o podjęcie działań i rozwiązań legislacyjnych związanych z gospodarką odpadami.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 listopada 2020 r.