artykuł nr 51

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę  na dzień 28 lipca  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Informacja o przygotowanej ofercie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  przez placówki oświatowo—wychowawcze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rędzinach, Gminna Hala Sportowa w Rędzinach.
2.  Sprawy różne.

artykuł nr 52

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz.713) z w o ł u j ę  na dzień 27 lipca  2020 r. (tj. poniedziałek) o godz.14.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny ul. Wolności 87.
Porządek posiedzenia :
1.  Zaopiniowanie  projektów uchwał w sprawie:    
  a)  zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
  b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2020-2032.  
  c)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
2.  Sprawy różne.

artykuł nr 53

RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2019 ROK

artykuł nr 54

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 55

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie MB