artykuł nr 6

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 15 grudnia  2020 r. (tj. wtorek)  o godz. 16,00 Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
  3. Sprawy bieżące.

 

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112,   lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do  14 grudnia 2020r.

artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.120.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 grudnia 2020r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.120.2020 202 KB
zał do zwg 0050.120.2020 195 KB
artykuł nr 8

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień14 grudnia  2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :

  1. Ustalenie i zaopiniowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny na 2021 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania  z pracy w 2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny. 
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 grudnia 2020 r.

artykuł nr 9

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 08 grudnia  2020 r. (tj. wtorek)  o godz. 16,30 wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny.Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Rędziny na 2021 r.
  2. Sprawy bieżące.

 

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do  07 grudnia 2020 r

artykuł nr 10

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 08 grudnia  2020 r. (tj. wtorek)  o godz. 16,10 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Informacja GOPS o przygotowaniu do sezonu zimowego.Od godz. 16,30 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Rędziny.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Rędziny na 2021 r.
3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane  do  07 grudnia 2020 r.