artykuł nr 21

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

WÓJT GMINY RĘDZINY

Wolności 87

42-242 Rędziny

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gmina Rędziny gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Rędziny, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Rędziny przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Rędziny właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Rędziny, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Rędziny.

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Rędziny

artykuł nr 22

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506)  z w o ł u j ę  na dzień  19 listopada 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości  i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2   w Rudnikach  wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II  w  Rudnikach.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób  bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

5. Podsumowanie osiągnięć uczniów w placówkach oświaty w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2018/2019.

6. Informacja GOPS o przygotowaniu do sezonu zimowego.

7. Sprawy różne.

 

artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.144.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.144.2019 MB
artykuł nr 24

OGŁOSZENIE

Uprzejmie prosi się mieszkańców sołectwa Rudniki będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,Informacji o gruntach” i „Informacji o lasach” wraz z załącznikami w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rudniki. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, pokój nr 22, I piętro, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630, w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

artykuł nr 25

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 14 listopada 2019 roku (tj. czwartek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1.  Omówienie i zaopiniowanie skarg.

2.  Sprawy różne.