artykuł nr 16

Kalendarz polowań Koła Łowickiego Sokół

artykuł nr 17

Ogłoszenie

artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie I  z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy, działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) postanawia się, co następuje:

Komisarz Wyborczy zwołuje I sesję –inauguracyjną- Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się 21 listopada 2018 roku  (środa) o godz.10

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny

Porządek  obrad:  

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji  i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez wójta.
 6. Ustalenie porządku obrad.
 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad I sesji  Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 19

OGŁOSZENIE

Działając na zlecenie Inwestora tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w ramach prac projektowych dot. przebudowy istniejącej sieci gazowej wraz z istniejącymi przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kościuszki w Rędzinach oraz ulice boczne, informujemy iż w dniach 03.12.2018 r. - 31.01.2019 r. pracownicy biura projektowego I-PROJEKT ŁUKASZ KŁAK z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 3/XII, będą kontaktować się z mieszkańcami nieruchomości zlokalizowanych na trasie przedmiotowej inwestycji, w celu uzyskania zgody na budowę projektowanej sieci gazowej i/lub przyłączy gazu wraz z lokalizacją skrzynki gazowej.

Inwestorem jest tu Gazownia i to ona pokrywa wszelkie koszty związane z przedmiotową inwestycją oraz przywróceniem nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Planowany termin rozpoczęcia prac to przełom 2019 r. / 2020 r.

 

Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają:

Wróbel Agnieszka - tel. 535 900 947,

e-mail: a.wrobel@i-projekt.com.pl

Gonet Karolina - tel. 570 701 787,

e-mail: k.gonet@i-projekt.com.pl

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie - Rędziny 106 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska