artykuł nr 11

Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 7 GRUDNIA 2018 r. (tj. PIĄTEK) na godz. 11,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy w poprzedniej kadencji.

2. Zapoznanie się z pismami z poprzedniej kadencji Rady Gminy.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 12

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994)z w o ł u j ęna dzień11 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach

Porządek posiedzenia :

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego.
 2. Wyrażenie opinii w przedmiocie zakupu prawa użytkowania wieczystego działkioznaczonej nr ewidencyjnym 973/52, k.m. 9 położonej w obrębie Rudniki, o powierzchni 0,1572 ha na potrzeby poszerzenia ulicy Ogrodowej w Rudnikach
 3. Zaopiniowanie pism.
 4. Sprawy bieżące.
artykuł nr 13

I N F O R M A C J A

  Informuje się mieszkańców Gminy Rędziny , że w dniu 24 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie nieczynny.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Barbara Gołda

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.130.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zal do zwg0050.130.2018 419 KB
zwg0050.130.2018 333 KB
artykuł nr 15

II sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z  2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 30 listopada  2018 roku /tj. piątek/ o godz. 730  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się II sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

 I . Część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LVI i LVII sesji zostały zgłoszone uwagi.

II.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Wyboru przewodniczących stałych Komisji.
 2. Ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
 3. Ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady GminyRędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
 5. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2019
 6. Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
 7. Wynagrodzenia dla wójta.
 8. Ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny i ustalenie diet radnym Gminy Rędziny.
 9. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
 10. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
 12. Przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

III. Informacje i zapytania:

1. Wolne wnioski.

2. Zamknięcie obrad II sesji  Rady Gminy Rędziny.