artykuł nr 81

Zarządzenie nr 0050.77.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
zal do zwg0050.77.2018 802 KB
zwg0050.77.2018 390 KB
artykuł nr 82

Nowe Prawo Wodne - Informacja

W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

Realizując zapisy w/w ustawy Urząd Gminy w Rędzinach  aktualnie wysyła do właścicieli nieruchomości  o powierzchni powyżej 3500 m2 zawiadomienie o opłatach za usługi wodne, na podstawie których właściciele są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenia dotyczące każdej z posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.zabudowanej więcej niż 70% (do których zalicza się budynki, budowle, kostka brukowa, droga utwardzona, taras lub inna utwardzona powierzchnia), mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym jeśli otrzymacie Państwo pismo z Urzędu Gminy Rędziny
dotyczące ustalenia  opłaty  za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia  oraz doręczenie ( osobiście lub pocztą) do Urzędu Gminy  w Rędzinach. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą kto jest zobowiązany do dokonania wpłaty. Osobom które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania wpłaty wyślemy stosowną pisemną informację.

 

artykuł nr 83

LIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2018,poz.994) informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku /tj. środa/ o godz. 1530  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z LII i LIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski  i zapytania sołtysów.

II.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok
2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad LIV sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 84

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 26 czerwca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 7.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:

 

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok

2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.

3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.

5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe. 

6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

artykuł nr 85

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 335 KB