artykuł nr 66

Ogłoszenie

Ponownie informujemy

co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie


Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik), dostępnym również w urzędzie gminy (pok. 7).
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane.
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Wójt po wpłynięciu zgłoszenia rolnika przekazuje wniosek powołanej zarządzeniem komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja szacuje szkody a następnie sporządza protokół. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wraz z przewodniczącym tutejszy urząd przekazuje do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki rozpatruje i podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie szkód MB
artykuł nr 67

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 406 KB
artykuł nr 68

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 sierpnia
2018 r. (tj. wtorek) na godz. 08:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej podwyżek dla kierowców w Gminnym Zakładzie
Komunikacyjnym w Rędzinach.
2. Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie pisma z dnia 30.07.2018 r. dotyczącego likwidacji
szkód wynikających z braku odpływu wód przy posesji na skrzyżowaniu ulic Wolności
i Wiatrakowej.
3. Sprawy różne.

artykuł nr 69

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

artykuł nr 70

Zebranie Sołeckie Rędziny - Kolonia

W dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek), o godz. 17:00, w OSP Rędziny odbędzie się zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny - Kolonia

Załączniki:
Informacja 439 KB