artykuł nr 31

XLVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2017 roku (tj. w piątek)
o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołów z XLIV i XLV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2.  Zmiany uchwały Nr 69/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny
3.  Zmiany uchwały Nr 107/XXXII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku.
4.  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.
5.  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
6.  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
7.  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła I w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
8.  Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.
9.  Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny.

 

III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Rędziny   

 

artykuł nr 32

Zawiadomienie

Starosty Częstochowskiego

Załączniki:
Zawiadomienie 56 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Konin, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”
w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów
i budynków w obrębie ewidencyjnym Konin I, Konin II i Konin III. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny
ul. Wolności 87 w Rędzinach, sala konferencyjna, w poniedziałki, środy
i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630,
w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

artykuł nr 34

Informacja

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt

Załączniki:
Informacja 364 KB
artykuł nr 35

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 590 KB