artykuł nr 11

Ogłoszenie

Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód

Załączniki:
Ogłoszenie 375 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Sprawozdanie z przygotowania budżetu na rok 2018.
  2. Sprawdzenie wniosków złożonych do projektu budżetu.
  3. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.
  4. Sprawy różne.
artykuł nr 13

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Załączniki:
Obwieszczenie 621 KB
artykuł nr 15

XLVII sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 28 listopada 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1300  w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
2.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3.  Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
4.  Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
5.  Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2018
6.  Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2018
7.  Zmiany uchwały nr V/7/2015 sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019”
8.  Nadania honorowego Obywatelstwa Gminy Rędziny

 

III . Informacje i zapytania
1.  Protokół kontroli w Gminnym Przedszkolu w Kościelcu.
2.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3.  Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Rędziny