artykuł nr 66

XLI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 czerwca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 12:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

 

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
5. Wnioski i zapytania sołtysów.

 

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
4. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rędziny
5. Wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 67

Informacja

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

artykuł nr 68

XL sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 20 czerwca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 16:00  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XL sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2.  Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
3.  Zmiany uchwały Nr 32/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku
4.  Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 69

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 70

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 654 KB