artykuł nr 61

11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę   na dzień 10 lipca 2017 roku  (tj. poniedziałek ) na godz. 1500 na  11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu,  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek  posiedzenia:

--------------------------------- 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Sprawy różne.

 Przewodnicząca  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

  Lidia Warwasińska

artykuł nr 62

XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 11 lipca 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem  obrad:  

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.
  4. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

   

artykuł nr 63

Porozumienie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rędziny realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów.

Załączniki:
Porozumienie MB
artykuł nr 64

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego

z dnia 23 czerwca 2017 roku
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Konin I,
Konin II, Konin III gm. Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 295 KB
artykuł nr 65

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

W dniu  26 czerwca  2017 roku  (tj. w poniedziałek ) o godz. 1500  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się 10 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.

Porządek  posiedzenia:

--------------------------------- 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 – 2022 .

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Sprawy różne.

Przygotowanie szczegółowej informacji z wykonania § 4700 w dziale 750 Administracja publiczna oraz rozdz. 75022  Rada Gminy.