artykuł nr 11

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 28.11.2016r.

Załączniki:
Obwieszczenie 438 KB
artykuł nr 12

XXXI sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 29 listopada 2016 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530  w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo -wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4.  Przyjęcie interpelacji radnych.
5.  Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok
2.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021
3.  Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
4.  Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2017
5.  Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
6.  Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku
7.  Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
8.  Przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny”
9.  Stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego
10.  Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

III . Informacje i zapytania
1.  Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Rędziny.

 

artykuł nr 13

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03.11.2016r.

Załączniki:
Obwieszczenie 512 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 104 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Ogłoszenie 107 KB