artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/6/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rędziny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań