artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/5/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Rędziny