artykuł nr 1

XVII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 26 listopada 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Rudnikach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny i w Szkole Podstawowej w Koninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.11.2019)
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnej Rady Gminy Rędziny.
15. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 70/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.12.2019)
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.9.2019)
17. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 79/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.13.2019)
18. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 80/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.14.2019)
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
20. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Rędziny.