artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 23 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 19.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1.  Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie

Gminy Rędziny.

2.  Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu  kontroli w Szkole

Podstawowej w Koninie-  zgodnie z uchwałą nr  24/III/2018 Rady Gminy Rędziny

z  dnia  18 grudnia  2018 roku.

3. Sprawy różne.