artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień  07 października  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.
   
Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2.  Sprawy bieżące.