artykuł nr 1

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 09 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej  w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:
---------------------------  


1.  Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
2.  Zaopiniowanie skarg na uchwały Rady Gminy Rędziny Nr 1510.12.2019, Nr 1510.13.2019  i  Nr  1510.14.2019.
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg na kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
4.  Sprawy różne.