artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze dla partnera

Gmina Rędziny ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 268 KB
Ogłoszenie 1,019 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny”.

artykuł nr 13

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 14

Ogłoszenie

I.

II.

III.

IV.

VI.


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Rędziny151398161ul. Wolności 87Rędziny42-242PolskaOsoba do kontaktów: Jacek Jaśkiewicz Tel.: +48 343279014E-mail: inwestycje@redziny.pl Faks: +48 343279014Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.redziny.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.redziny.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: miniportal.uzp.gov.pl
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY.
Numer referencyjny: ZP. 271.04.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
2 / 8
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych,powstałych na terenie gminy Rędziny z nieruchomości zamieszkałych, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek innymi odpadami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia zał. nr 7 do siwz.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rędziny
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych,powstałych na terenie gminy Rędziny z nieruchomości zamieszkałych, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek innymi odpadami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia zał. nr 7 do siwz.
W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rędziny, na których zamieszkują mieszkańcy,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających bio degradacjiprzekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami:
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1454z późn. zmianami)
• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
• uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 2656/160/V/2016 z dnia 23.12.2016r. Zarządu Woj. Śląskiego w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”,
• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017, poz. 19)
W przypadku zmiany prawa Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z nowymi zapisami.
3 / 8
Wykonawca jest obowiązany przekazać odpady do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/09/2019
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że posiadają:
1. aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach,
2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny,
3. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
• aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów, wydane przez właściwy organ;
• aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny,
• aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1 ppkt. 1 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
4 / 8
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia szczegółowe minimalne wymagania w zakresie oceny tych zdolności. O udzielenie
zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie
sytuacji finansowej tj. Wykonawca, który:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych 00/100).
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie dokumentów, o którym mowa w pkt. 7.4.2. siwz.
b. wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych 00/100).
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą
Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.4.2. siwz.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali(zakończyli) przynajmniej jedną usługę odbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od łącznej ilości nieruchomości minimum: 1.000 nieruchomości w jednym zamówieniu.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów wg wzoru określonego w zał. Nr 5 do siwz.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości minimum:
• pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l,240 l, 360 l, 1100l (typu śmieciarka z funkcją kompaktującą) - szt. 2,
• pojazd przystosowany do odbierania pojemników (worków) z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych – ciężarowy skrzyniowy lub kontenerowy – szt. 2
• pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki – szt.1 .
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego potencjału technicznego Zamawiający żąda następujących dokumentów:
• wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru określonego w zał. nr 6 do siwz.
5 / 8
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty.
5.4. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 5.3 musi wynikać w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Szczegółowe kryteria kwalifikacji technicznej i zawodowej znajdują się w rozdziale 5 SIWZ
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formach i na zasadach określonych w rozdziale 9 SIWZ
Zgodnie z zapisami Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w postanowieniach w zawartej umowie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ tj. projektem umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
6 / 8
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Rędzinach.
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane winny stawić się 5 minut przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie sesji otwarcia ofert zamawiający poda również nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Otwarcie ofert jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Rozdziale III siwz, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Oświadczenie JEDZ, zgodnie z wzorem określonym w Rozdziale II siwz - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) W przypadku składania oferty wspólnej oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 7.7 ppkt. 3) siwz.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7 / 8
6) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądzu – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem miniPortalu lub ePUAP w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III siwz – zał. nr 11;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III siwz – zał. nr 12;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
Adres internetowy: www uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
8 / 8
ul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
Adres internetowy: www uzp.gov.pl/
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2019

artykuł nr 15

Ogłoszenie

ZAKUP I DOSTAWA  MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i K. W RĘDZINACH W SEZONIE 2019/2020