artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rędzinach

Załączniki:
RG-75-XLIV-2017 311.485 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 74/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-74-XLIV-2017 404.574 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 73/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-73-XLIV-2017 1.965 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 72/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-72-XLIV-2017 387.105 KB
zal do RG-72-XLIV-2017 4.259 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 71/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”

Załączniki:
RG-71-XLIV-2017 1.256 MB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 70/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
RG-70-XLIV-2017 358.757 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 69/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-69-XLIV-2017 1.743 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 68/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
RG-68-XLIV-2017 271.236 KB
zal1 do RG-68-XLIV-2017 909.415 KB
zal2 do RG-68-XLIV-2017 3.769 MB