artykuł nr 1

Strona z bieżącą informacją dotyczącą jakości powietrza

artykuł nr 2

Informacja

Załączniki:
jakość powietrza 315.500 KB
artykuł nr 3

Informacja

Załączniki:
Jakość powietrza 314.500 KB
artykuł nr 4

Informacja

Załączniki:
O Jakości powietrza 316.000 KB
artykuł nr 5

Informacja

Załączniki:
Informacja o jakosci powietrza 377.974 KB
artykuł nr 6

Informacja

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem
nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 maja 2018 r. (w załączeniu) poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny - kolor żółty w związku
z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Z uwagi na powyższe informuję o konieczności podjęcia działań ograniczających skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”
(Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

artykuł nr 7

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach