artykuł nr 61

zarządzenie nr 0050.60.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 czerwca 2020r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.60.2020 724 KB
artykuł nr 62

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r

artykuł nr 63

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 16 czerwca 2020 r. (tj. wtorek ) o godz. 17,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2020 – 2025.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 Obręb Kościelec dla ZGMiK w Rędzinach.
3. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2019.
4. Sprawy bieżące.

artykuł nr 64

Zawiadomienie

Sołtysa i Rady Sołeckiej Rędziny Osiedle

Załączniki:
Zawiadomienie 288 KB
artykuł nr 65

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę  na dzień  16 czerwca  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A

Porządek posiedzenia:
---------------------------  

1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rędziny w roku szkolnym 2018/2019.
2.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
3.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
4.  Sprawy różne.