artykuł nr 16

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506)  z w o ł u j ę  na dzień  26 listopada 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13,30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 17

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 26 listopada 2019 roku (tj. wtorek) na godz. 13,15 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

 2. Sprawy różne.

artykuł nr 18

XVII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 26 listopada 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Rudnikach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny i w Szkole Podstawowej w Koninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.11.2019)
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnej Rady Gminy Rędziny.
15. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 70/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.12.2019)
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.9.2019)
17. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 79/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.13.2019)
18. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 80/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.14.2019)
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
20. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 19

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 20

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 21 listopada 2019 r. (tj. czwartek ) o godz.14.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2019-2032. 

3. Sprawy różne.