artykuł nr 76

zarządzenie nr 0050.91.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03 lipca 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.91.2019 MB
artykuł nr 77

XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz.506) informuję, że w dniu 08 lipca 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 7,20  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

 

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032. 

5.  Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 78

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 04 lipca  2019 r. (tj. czwartek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032. 

3.  Sprawy różne.

artykuł nr 79

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 02 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 80

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień  02 lipca  2019 r. (tj. wtorek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.
Porządek posiedzenia :  


1.  Wyrażenie opinii w przedmiocie:
1) Przedłużenia dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr: 167/20, km. 9 położonej w Kościelcu przy ul. Wolności  (strażnica OSP) przeznaczonej pod ustawienie garażu niezbędnego do zbiórki gołębi pocztowych,
2) Przedłużenia dzierżawy 3 m2 powierzchni użytkowej korytarza Hali Sportowej w Rędzinach w celu umieszczenia automatu do sprzedaży napoi,
3) Nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 33/1 i nr 34 k.m. 3 obręb Kościelec o łącznej powierzchni 0,1393 ha przeznaczonej w MPZP pod drogę publiczną – droga lokalna.
2.  Zajęcie stanowiska w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
3.  Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańca Gminy Rędziny.
4.  Sprawy bieżące.