artykuł nr 1

Informacja

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Załączniki:
Wykaz 724.619 KB
artykuł nr 2

Informacja

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Załączniki:
Wykaz 542.249 KB
artykuł nr 3

Raport o stanie gminy za 2018 r

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Rędziny przedstawia do debaty raport o stanie gminy za 2018 r.

Załączniki:
Raport 10.423 MB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego OS 604.76.2019

Załączniki:
Obwieszczenie 832.885 KB
artykuł nr 5

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Informujemy: Dotychczasowa firma wywożąca odpady nie wykonywała postanowień umowy.
W związku z powyższym odstąpiliśmy od umowy- firmie zostały naliczone kary.

W związku z powyższym firma będzie odbierała swoje pojemniki. Do czasu wyboru nowej firmy odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. Opróżniane będą także Państwa prywatne pojemniki.

Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu będziemy się starać zapewnić Państwu odbiór odpadów poprzez zlecenie zadania innej firmie.

Szanowni Państwo, dołożymy wszelkich starań, by zmiany wynikłe z zaistniałej sytuacji nie były dla Państwa bardzo dotkliwe.

Wszelkie zmiany dotyczące terminów oraz sposobu wywozów odpadów będziemy przekazywać na bieżąco poprzez Sołtysów i stronę internetową Urzędu Gminy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

artykuł nr 6

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.05.2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie 428.230 KB
artykuł nr 7

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę na dzień 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.45 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 8

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 9

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 20 maja 2019 roku
(tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się
X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
5. Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 10

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę n a dzień17 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz.17.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów.

Porządek posiedzenia :

 1. Zaopiniowanie wniosków.
 2. Omówienie apelu o podjęcie przez RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
 3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 11

Komunikat: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:
Komunikat ARiMR 467.438 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie!!

Z dniem 15 maja 2019 r. upływa termin zapłaty II raty podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2019 rok oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej:

przelewem, lub

inkasenta (sołtysa wsi), lub

w kasie urzędu

artykuł nr 13

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy, od których firma EKO SYSTEM BIS SP. Z O.O. SP. K. nie odebrała wszystkich odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniach 24.04.2019r. do 30.04.2019r. proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Rędzinach pokój nr 7 parter.

Mieszkańcy, którzy dysponują zdjęciem w/w odpadów przed posesją proszeni są dodatkowo o udostępnienie zdjęć na adres: odpady@redziny.pl. ze wskazaniem adresu, którego dotyczą.

Ponadto należy wypełnić poniższe oświadczenie i dostarczyć je osobiście do Urzędu.
Złożenie oświadczenia będzie informacją o konieczności odebrania odpadów z nieruchomości w najbliższym czasie.

Załączniki:
oświadczenie 5.474 KB
artykuł nr 14

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rędziny.

2. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za 2018 r.

3. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 15

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 6 maja (poniedziałek) 2019r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Rudnikach.

Prace zaplanowano do wykonania do końca maja.

W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są:

- kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516

- inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 16

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
znak: WOOŚ.420.143.2018.RK1.11
z 8 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
zawiadomienie o wydanej decyzji 372.859 KB
artykuł nr 17

2 maja 2019 ( czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.53.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 2 maja 2019 ( czwartek) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 13 kwietnia 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 15.30.

artykuł nr 18

IX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (tj. wtorek ) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z ostatnich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 19

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2019.506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 30 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13.45 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
2. Sprawy różne

artykuł nr 20

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 30 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13.45 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.


Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
3. Sprawy różne

artykuł nr 21

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 16.04.2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 681.861 KB
artykuł nr 22

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień23 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 2. Zaopiniowanie wniosku.
 3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 23

zarządzenie nr 021.2.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2019r.

Załączniki:
zwg 021.2.2019 236.141 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.53.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.53.2019 276.946 KB
artykuł nr 25

Komisja Oświaty , Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 kwietnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów.

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Ocena wyników i osiągnięć w klubach sportowych w Gminie Rędziny.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2018 roku, w tym : -sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018r.
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny za 2018r.
-przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy -w tym skład osobowy Zespołu.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2018 rok.
4. Sprawy różne

artykuł nr 26

zarządzenie nr 0050.50.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na :

A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.

B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu

Załączniki:
zwg 0050.50.2019 516.588 KB
artykuł nr 27

Listy wniosków - dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Załączniki:
Listy wniosków 2.427 MB
artykuł nr 28

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 KWIETNIA 2019 r. (tj. ŚRODA) na godz. 17:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się na Sali konferencyjnej w Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie Kontroli w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Rędzinach zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku).

2. Ustalenie zespołu kontrolującego.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 29

Obwieszczenie

Marszałka Województwa Śląskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 900.169 KB
artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.46.2019 737.546 KB
artykuł nr 31

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rędziny rok 2018

Załączniki:
Analiza 9.025 MB
Sprawozdanie 9.721 MB
artykuł nr 32

Informacja prasowa - szczepienia lisów

Załączniki:
Informacja dot. szczepienia lisów 142.467 KB
artykuł nr 33

posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 13.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

2. Analizy ściągalności oraz umorzenia podatków za rok 2018.

3. Analiza wydatków poniesionych z budżetu gminy za 2018 rok, a przeznaczonych na roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne.

4. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rędziny.

5. Omówienie wydatków poniesionych na poszczególne jednostki OSP.

6. Sprawy różne

artykuł nr 34

VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 marca 2019 roku (tj. piątek) o godz. 7,20 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2019-2032.

4. Zamknięcie obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.44.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg 0050.44.2019 1.009 MB
artykuł nr 36

zarządzenie nr 0050.43.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg 0050.43.2019 439.951 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie

Marszałka Województwa Śląskiego 18.03.2019

Załączniki:
Ogłoszenie 581.199 KB
artykuł nr 38

zarządzenie nr 0050.40.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.40.2019 509.316 KB
artykuł nr 39

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 marca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów .

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie wniosku radnej w sprawie budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Koninie.

Zaopiniowanie wniosku radnego w sprawie montażu pięciu dodatkowych latarni ulicznych przy ul. Wesołej w Rędzinach.

Zaopiniowanie pisma radnej w sprawie utwardzenia terenu i parkingu miedzy ulicami Dworcową i Pocztową w Rudnikach.

Zaopiniowanie pisma mieszkańców ul. Wiznera w sprawie utwardzenia ulicy Wiznera.

Omówienie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2018.

Omówieni apelu Rady Miasta Rybnika w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Sprawy bieżące.

artykuł nr 40

zarządzenie nr 0050.36.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
0050.36.2019 1.445 MB
artykuł nr 41

zarządzenie nr 0050.37.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.37.2019 1.442 MB
artykuł nr 42

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 07 marca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 7,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Sprawy różne

artykuł nr 43

VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2019 roku /tj. czwartek/ o godz. 720 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Rędziny

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za

inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

6. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 44

Zawiadomienie

artykuł nr 45

Obwieszczenie Wójta Gminy Rędziny

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Obwieszczenie 657.052 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie Wójta Gminy Rędziny

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Ogłoszenie 653.095 KB
artykuł nr 47

zarządzenie nr 0050.34.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.34.2019 135.717 KB
zal do 0050.34.2019 957.469 KB
artykuł nr 48

zarządzenie nr 0050.31.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2019 roku w zakresie :
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.31.2019 6.764 MB
artykuł nr 49

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 13,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

2. Sprawy różne

artykuł nr 50

PSZOK - GODZINY OTWARCIA

UWAGA

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Z DNIEM 25.02.2019R. DOJAZD DO PSZOK ODBYWA SIĘ PRZEZ TEREN ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI

ORAZ ZMIENIAJĄ SIĘ GODZINY OTWARCIA PSZOK:

WTOREK 1030-1430

PIĄTEK 1030-1430

Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

artykuł nr 51

VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 27 lutego 2019 roku /tj. środa/ o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

4. Zamknięcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 52

Informacja

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.420.143.2018.RK1.5 z 18 lutego 2019 roku

Załączniki:
Zawiadomienie na BIP 20.02.2019 303.253 KB
artykuł nr 53

V sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 21 lutego 2019 roku

(tj. czwartek) o godz. 13,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się V sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z IV sesji zostały zgłoszone uwagi.

4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na

2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za

inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w

formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2019-2032.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny

z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia

27.06.2018 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rędziny.

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rędziny.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 54

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2018.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny za 2018r.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
A) zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
B) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
5. Sprawy różne

artykuł nr 55

zarządzenie nr 0050.26.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2019 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny w 2019 r.

Załączniki:
0050.26.2019 465.225 KB
artykuł nr 56

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 571.433 KB
artykuł nr 57

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Obwieszczenie 578.936 KB
artykuł nr 58

posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie wniosków Wójta Gminy.

2. Zapoznanie się z pismem do WSA.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 59

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia 27.06.2018 r.
6. Sprawy bieżące.

artykuł nr 60

posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 2. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

2. Sprawy różne

artykuł nr 61

zarządzenie nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.02.2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.22.2019 321.563 KB
artykuł nr 62

zarządzenie nr 0050.23.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg0050.23.2019 531.869 KB
artykuł nr 63

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

Załączniki:
Owieszczenie 427.324 KB
artykuł nr 64

zarządzenie nr 0050.19.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.19.2019 736.515 KB
artykuł nr 65

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa
Rędziny–Osiedle, które odbędzie się w dniu
7 lutego 2019 r. (czwartek)
o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w m. Rędziny Osiedle, ul. Mickiewicza 7.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny-Osiedle.

artykuł nr 66

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa
Marianka Rędzińska, które odbędzie się w dniu
8 lutego 2019 r. (piątek)
o godz. 17:00 w Dworku Mariańskim, ul. Srebrna 7, 42-242 Marianka Rędzińska.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Marianka Rędzińska.

artykuł nr 67

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.15.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Kościelec, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. (wtorek)
o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kościelcu, ul. Wolności.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Kościelec.

artykuł nr 68

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.6.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Konin, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie, ul. Szkolna 37. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Sołectwa Konin.

artykuł nr 69

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.5.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny-Wy razów, które
odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rędzinach, ul. Szkolna. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny-Wyrazów.

artykuł nr 70

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rudniki, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, ul. Szkolna. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Soleckiej Sołectwa Rudniki.

artykuł nr 71

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny-Kolonia, które
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rędzinach, ul. Szkolna.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny - Kolonia.

artykuł nr 72

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Rędziny istnieje możliwość otrzymania dotacji z tytułu przyłączania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Marianka Rędzińska oraz ul. Wodnica i ul. Willowa w Rudnikach .
Wysokość dotacji 70% poniesionych kosztów z tytułu wykonania przyłącza do poszczególnych posesji – w wysokości 70% poniesionych kosztów (lecz nie więcej niż 1.000,00 zł.)
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
1. Złożenie wniosku w UG Rędziny
2. Podpisanie umowy dotacji
3. Zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
4. Po zrealizowaniu inwestycji złożenie do UG Rędziny wniosku o rozliczenie zadania.
Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:
faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu)
umowę o odprowadzanie ścieków,
protokół odbioru przyłącza przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne,
w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały
w celu uwierzytelnienia.
5. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie ustalona wysokość dotacji do przekazania Wnioskodawcy.
Dotacja zostanie przekazania na konto Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty rozliczenia dotacji, zatwierdzonej przez Wójta Gminy Rędziny lub poprzez wypłatę
w kasie Urzędu Gminy Rędziny przy ul. Wolności 87
W załączeniu pliki do pobrania :

artykuł nr 73

zarządzenie nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Konin, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.6.2019 331.296 KB
artykuł nr 74

zarządzenie nr 0050.5.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Wyrazów, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.5.2019 339.622 KB
artykuł nr 75

zarządzenie nr 0050.4.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rudniki, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.4.2019 331.550 KB
artykuł nr 76

zarządzenie nr 0050.3.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Kolonia, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.3.2019 338.408 KB
artykuł nr 77

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Częstochowskiego

Załączniki:
Informacja 336.005 KB