artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.144.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.144.2019 2.381 MB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Uprzejmie prosi się mieszkańców sołectwa Rudniki będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,Informacji o gruntach” i „Informacji o lasach” wraz z załącznikami w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rudniki. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, pokój nr 22, I piętro, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630, w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

artykuł nr 3

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 listopada 2019 roku (tj. czwartek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Omówienie i zaopiniowanie skarg.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019

artykuł nr 5

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 listopada 2019 r. (tj. środa) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Szkole

Podstawowej w Koninie

2. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Szkole

Podstawowej w Kościelcu- zgodnie z uchwałą nr 24/III/2018 Rady Gminy

Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 6

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 07 listopada 2019 r. (tj. czwartek) o godz.14.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wykonania budżetu gminy i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

2. Analiza z wykonania środków finansowych w zakresie kultury sportu.

3. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 7

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 28 października 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1) wyboru ławników na kadencję 2020-2023. (do Sądu Okręgowego w Częstochowie),

2) wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (do Sądu Rejonowego w Częstochowie),

3) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

4) zmiany w budżecie gminy na 2019 rok,

5) zmiany WPF,

6) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego,

7) zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 8

XVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 października 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XIII , XIV i XV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
a. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników.
b. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
c. Zapoznanie się z regulaminem głosowania.
d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
(do Sądu Okręgowego w Częstochowie).
e. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
(do Sądu Rejonowego w Częstochowie).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Częstochowskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.3.2019)
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.6.2019)
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.8.2019)
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.10.2019)
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.11.2019)
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
20.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
21.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 9

INFORMACJA

Przedsiębiorco pamiętaj o rejestrze średnich źródeł spalania paliw KOBiZE

Załączniki:
Informacja 117.985 KB
Apel 540.496 KB
artykuł nr 10

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 25 październik 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Przedstawienie propozycji stawek podatku do :
1) projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2020,
2) projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
3) projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
5. Sprawy bieżące.

artykuł nr 11

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 października 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

3. Sprawy różne.

artykuł nr 12

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 23 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 19.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie

Gminy Rędziny.

2. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Szkole

Podstawowej w Koninie- zgodnie z uchwałą nr 24/III/2018 Rady Gminy Rędziny

z dnia 18 grudnia 2018 roku.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 13

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 19 października 2019 r. (sobota) Urząd Gminy Rędziny będzie czynny w godzinach 7.30 -16.30

artykuł nr 14

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 09 października 2019 roku /tj. środa/ o godz. 1630 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

5. Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 15

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 07 października 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Sprawy bieżące.

artykuł nr 16

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 07 października 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 15,30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 17

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 09 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:
---------------------------


1. Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
2. Zaopiniowanie skarg na uchwały Rady Gminy Rędziny Nr 1510.12.2019, Nr 1510.13.2019 i Nr 1510.14.2019.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
4. Sprawy różne.

artykuł nr 18

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę na dzień 8 października 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Informacja na temat aktywizacji osób bezrobotnych, wykluczonych, analiza zasadności zatrudnienia na pracach interwencyjnych i społecznie użytecznych.
 2. NZOZ – informacja na temat stanu zdrowia mieszkańców, stosowanej profilaktyki w Gminie Rędziny.
 3. Przegląd obiektów sportowych. Komisja wyjazdowa.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019

Załączniki:
Obwieszczenie 416.550 KB
artykuł nr 20

NOWE PRAWO UE W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN

artykuł nr 21

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa

w dniu dzisiejszym, tj. 20.09.2019 r., Polska Spółka Gazownictwa będzie przeprowadzała akcję przewonienia gazu ziemnego, która polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np.

zanieczyszczeniu palników czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

artykuł nr 22

Informacja

o środowisku i jego ochronie

Załączniki:
Pozwolenie zintegrowane CEMEX 449.233 KB
artykuł nr 23

Informacja

Dot. akcji przewonienia gazu ziemnego na terenie Gazowni w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 345.468 KB
artykuł nr 24

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ęna dzień19 września 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie w Hali sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia :

 1. Wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia działki oznaczonej nr ewid. 737/7, obręb Rudniki, pozyskanej w procesie komunalizacji.

2. Sprawy bieżące.

artykuł nr 25

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 10 września 2019 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 975.179 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.7820.55.2015 z dnia 3 września 2017r.

Załączniki:
Obwieszczenie 993.113 KB
artykuł nr 27

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 września 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny- zgodnie z Uchwałą nr 24/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 28

Akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Załączniki:
Informacja 88.172 KB
artykuł nr 29

zarządzenie nr 0050.112.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 05 września 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.112.2019 720.407 KB
artykuł nr 30

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz.506) informuję, że w dniu 10 września 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 7,10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy.

4. Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 31

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2019 z późn. zm. ) oraz § 59 ust. 2 Uchwały Nr 106/XXXII/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Rędziny zwołuję na dzień 03 września 2019 roku ( tj. wtorek) od godz. 16,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatydla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 32

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 3 września 2019 r. (tj. wtorek) na godz.16.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wydatków budżetu gminy i zadań inwestycyjnych za rok 2018.

2. Analiza i ocena wydatków środków finansowych na edukację dzieci w roku szkolnym 2018/2019.

3. Koszty poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rędzinach.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 33

XIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku (tj. środa) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z ostatnich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla Miasta Częstochowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. zmienionej uchwałą nr 41/V/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Rędziny zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
17. Przedstawienie protokołu i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
18. Interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 34

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 35

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz.15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
b) zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
d) pomocy dla Miasta Częstochowy.
2. Omówienie kosztów utrzymania poszczególnych jednostek OSP w gm. Rędziny.
3. Sprawy różne.

artykuł nr 36

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie 988.143 KB
artykuł nr 37

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PRZEPROWADZONEJ W RUDNIKACH

Zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Częstochowskiego przypominamy, iż w dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach właściciele nieruchomości położonych w Rudnikach mogą się zapoznać z projektem opisowo-kartograficznym opracowanym w procesie modernizacji gruntów i budynków.

Poniżej cały tekst ogłoszenia Starosty Częstochowskiego.

Załączniki:
ogłoszenie 585.791 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 272.980 KB
artykuł nr 39

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny

Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

dla pracowników Urzędu Gminy 16 sierpnia 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 13 lipca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

artykuł nr 40

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę na dzień 21 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 8.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. zmienionej uchwałą nr 41/V/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

2. Omówienie przygotowań obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 – informacja o wykonaniu remontów oraz inwestycji. Komisja wyjazdowa.

3. Sprawy różne

artykuł nr 41

ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019:

- 29 SIERPNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA,

- 03 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW,

- 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL.SZKOLNA,

- 09 WRZEŚNIA 2019 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – WYRAZÓW, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA

- 17 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek) O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - KOLONIA, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU (środa), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL SREBRNA,

- 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU (poniedziałek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA KOŚCIELEC, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI,

- 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OSIEDLE, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. MICKIEWICZA.

artykuł nr 42

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień 26 sierpnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Rędziny zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 4. Sprawy bieżące.
artykuł nr 43

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Załączniki:
Informacja 46.481 KB
artykuł nr 44

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie skarg Nr 1510.3.2019, Nr 1510.6.2019, Nr 1510.8.2019, Nr 1510.9.2019, Nr 1510.10.2019, Nr 1510.11.2019 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 45

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniach 06.08.2019 r. i 07.08.2019 r. odbędą się spotkania konsultacyjne w związku z opracowaniem „Programu Urządzeniowo – Rolnego dla Gminy Rędziny”. Datę, godzinę oraz miejsce spotkań przedstawiono w poniższej tabeli.
Zainteresowane strony serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
Ogłoszenie 139.733 KB
artykuł nr 46

Informacja

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Załączniki:
Informacja 400.710 KB
artykuł nr 47

Informacja

uproszczone plany urządzenia lasu

artykuł nr 48

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.14.2019

Załączniki:
Obwieszczenie 289.416 KB
artykuł nr 49

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 01.08.2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się radnych z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

2. Zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 50

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Załączniki:
Ogłoszenie 1.554 MB
artykuł nr 51

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w obrębie ewidencyjnym: Rudniki gm. Rędziny.

Załączniki:
Ogłoszenie 585.791 KB
artykuł nr 52

posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 16 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Rozpatrzenie skarg na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 53

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 08 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz.7.15 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 54

zarządzenie nr 0050.91.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03 lipca 2019r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.91.2019 1.768 MB
artykuł nr 55

XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz.506) informuję, że w dniu 08 lipca 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 7,20 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

5. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 56

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 04 lipca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 57

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 02 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rędzinach.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 58

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 02 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :


1. Wyrażenie opinii w przedmiocie:
1) Przedłużenia dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 167/20, km. 9 położonej w Kościelcu przy ul. Wolności (strażnica OSP) przeznaczonej pod ustawienie garażu niezbędnego do zbiórki gołębi pocztowych,
2) Przedłużenia dzierżawy 3 m2 powierzchni użytkowej korytarza Hali Sportowej w Rędzinach w celu umieszczenia automatu do sprzedaży napoi,
3) Nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 33/1 i nr 34 k.m. 3 obręb Kościelec o łącznej powierzchni 0,1393 ha przeznaczonej w MPZP pod drogę publiczną – droga lokalna.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
3. Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańca Gminy Rędziny.
4. Sprawy bieżące.

artykuł nr 59

Ogłoszenie

Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi powiatowej ul. Stalowej w Rudnikach.

Aktualnie trwają również prace w tej miejscowości na drodze gminnej ul. Leśnej.

W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są:

- kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516

- inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 60

PSZOK - godziny otwarcia

Załączniki:
Informacja 150.859 KB
artykuł nr 61

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 21 czerwca 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 8 czerwca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

artykuł nr 62

XI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zwołuję na dzień 18 CZERWCA 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
a) Debata nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rędziny
6. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny
b) Przedstawienie opinii z RIO do sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach
15. Odczytanie protokołu i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Zakładzie Komunikacji w celu zajęcia stanowiska
16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
17. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rędziny.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 63

Ogłoszenie

W piątek 31.05.2019r. i w sobotę 01.06.2019r. od godz. 6-ej rano nastąpi wywóz odpadów nieodebranych w dniach od 23.05.2019r. do 28.05.2019r.

W piątek 31.05.2019r. prosimy o wystawienie koszy (odpady zmieszane, popiół) oraz worków żółtych, niebieskich i brązowych.

W sobotę 01.06.2019r. nastąpi wywóz tylko szkła (worek zielony).

Wywóz od czerwca zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

artykuł nr 64

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 924.650 KB
artykuł nr 65

Informacja

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Załączniki:
Wykaz 724.619 KB
artykuł nr 66

Informacja

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Załączniki:
Wykaz 542.249 KB
artykuł nr 67

Raport o stanie gminy za 2018 r

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Rędziny przedstawia do debaty raport o stanie gminy za 2018 r.

Załączniki:
Raport 10.423 MB
artykuł nr 68

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego OS 604.76.2019

Załączniki:
Obwieszczenie 832.885 KB
artykuł nr 69

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Informujemy: Dotychczasowa firma wywożąca odpady nie wykonywała postanowień umowy.
W związku z powyższym odstąpiliśmy od umowy- firmie zostały naliczone kary.

W związku z powyższym firma będzie odbierała swoje pojemniki. Do czasu wyboru nowej firmy odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. Opróżniane będą także Państwa prywatne pojemniki.

Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu będziemy się starać zapewnić Państwu odbiór odpadów poprzez zlecenie zadania innej firmie.

Szanowni Państwo, dołożymy wszelkich starań, by zmiany wynikłe z zaistniałej sytuacji nie były dla Państwa bardzo dotkliwe.

Wszelkie zmiany dotyczące terminów oraz sposobu wywozów odpadów będziemy przekazywać na bieżąco poprzez Sołtysów i stronę internetową Urzędu Gminy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

artykuł nr 70

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.05.2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie 428.230 KB
artykuł nr 71

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę na dzień 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.45 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 72

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 73

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 20 maja 2019 roku
(tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się
X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
5. Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 74

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę n a dzień17 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz.17.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów.

Porządek posiedzenia :

 1. Zaopiniowanie wniosków.
 2. Omówienie apelu o podjęcie przez RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
 3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 75

Komunikat: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:
Komunikat ARiMR 467.438 KB
artykuł nr 76

Ogłoszenie!!

Z dniem 15 maja 2019 r. upływa termin zapłaty II raty podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2019 rok oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej:

przelewem, lub

inkasenta (sołtysa wsi), lub

w kasie urzędu

artykuł nr 77

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy, od których firma EKO SYSTEM BIS SP. Z O.O. SP. K. nie odebrała wszystkich odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniach 24.04.2019r. do 30.04.2019r. proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Rędzinach pokój nr 7 parter.

Mieszkańcy, którzy dysponują zdjęciem w/w odpadów przed posesją proszeni są dodatkowo o udostępnienie zdjęć na adres: odpady@redziny.pl. ze wskazaniem adresu, którego dotyczą.

Ponadto należy wypełnić poniższe oświadczenie i dostarczyć je osobiście do Urzędu.
Złożenie oświadczenia będzie informacją o konieczności odebrania odpadów z nieruchomości w najbliższym czasie.

Załączniki:
oświadczenie 5.474 KB
artykuł nr 78

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 maja 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rędziny.

2. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za 2018 r.

3. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.

4. Sprawy różne.

artykuł nr 79

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 6 maja (poniedziałek) 2019r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Rudnikach.

Prace zaplanowano do wykonania do końca maja.

W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są:

- kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516

- inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 80

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
znak: WOOŚ.420.143.2018.RK1.11
z 8 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
zawiadomienie o wydanej decyzji 372.859 KB
artykuł nr 81

2 maja 2019 ( czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.53.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 2 maja 2019 ( czwartek) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 13 kwietnia 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 15.30.

artykuł nr 82

IX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (tj. wtorek ) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z ostatnich sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 83

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2019.506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 30 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13.45 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Rędziny.
2. Sprawy różne

artykuł nr 84

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 30 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 13.45 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.


Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
3. Sprawy różne

artykuł nr 85

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 16.04.2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 681.861 KB
artykuł nr 86

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień23 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 2. Zaopiniowanie wniosku.
 3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 87

zarządzenie nr 021.2.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2019r.

Załączniki:
zwg 021.2.2019 236.141 KB
artykuł nr 88

zarządzenie nr 0050.53.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.53.2019 276.946 KB
artykuł nr 89

Komisja Oświaty , Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 kwietnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów.

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Ocena wyników i osiągnięć w klubach sportowych w Gminie Rędziny.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2018 roku, w tym : -sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018r.
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny za 2018r.
-przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy -w tym skład osobowy Zespołu.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2018 rok.
4. Sprawy różne

artykuł nr 90

zarządzenie nr 0050.50.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na :

A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.

B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu

Załączniki:
zwg 0050.50.2019 516.588 KB
artykuł nr 91

Listy wniosków - dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Załączniki:
Listy wniosków 2.427 MB
artykuł nr 92

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 10 KWIETNIA 2019 r. (tj. ŚRODA) na godz. 17:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się na Sali konferencyjnej w Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie Kontroli w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Rędzinach zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku).

2. Ustalenie zespołu kontrolującego.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 93

Obwieszczenie

Marszałka Województwa Śląskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 900.169 KB
artykuł nr 94

zarządzenie nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.46.2019 737.546 KB
artykuł nr 95

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rędziny rok 2018

Załączniki:
Analiza 9.025 MB
Sprawozdanie 9.721 MB
artykuł nr 96

Informacja prasowa - szczepienia lisów

Załączniki:
Informacja dot. szczepienia lisów 142.467 KB
artykuł nr 97

posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 13.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

2. Analizy ściągalności oraz umorzenia podatków za rok 2018.

3. Analiza wydatków poniesionych z budżetu gminy za 2018 rok, a przeznaczonych na roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne.

4. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rędziny.

5. Omówienie wydatków poniesionych na poszczególne jednostki OSP.

6. Sprawy różne

artykuł nr 98

VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 marca 2019 roku (tj. piątek) o godz. 7,20 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2019-2032.

4. Zamknięcie obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 99

zarządzenie nr 0050.44.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg 0050.44.2019 1.009 MB
artykuł nr 100

zarządzenie nr 0050.43.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg 0050.43.2019 439.951 KB
artykuł nr 101

Ogłoszenie

Marszałka Województwa Śląskiego 18.03.2019

Załączniki:
Ogłoszenie 581.199 KB
artykuł nr 102

zarządzenie nr 0050.40.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.40.2019 509.316 KB
artykuł nr 103

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 marca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów .

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie wniosku radnej w sprawie budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Koninie.

Zaopiniowanie wniosku radnego w sprawie montażu pięciu dodatkowych latarni ulicznych przy ul. Wesołej w Rędzinach.

Zaopiniowanie pisma radnej w sprawie utwardzenia terenu i parkingu miedzy ulicami Dworcową i Pocztową w Rudnikach.

Zaopiniowanie pisma mieszkańców ul. Wiznera w sprawie utwardzenia ulicy Wiznera.

Omówienie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2018.

Omówieni apelu Rady Miasta Rybnika w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Sprawy bieżące.

artykuł nr 104

zarządzenie nr 0050.36.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
0050.36.2019 1.445 MB
artykuł nr 105

zarządzenie nr 0050.37.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.37.2019 1.442 MB
artykuł nr 106

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 07 marca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 7,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Sprawy różne

artykuł nr 107

VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2019 roku /tj. czwartek/ o godz. 720 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Rędziny

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za

inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

6. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 108

Zawiadomienie

artykuł nr 109

Obwieszczenie Wójta Gminy Rędziny

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Obwieszczenie 657.052 KB
artykuł nr 110

Ogłoszenie Wójta Gminy Rędziny

o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Ogłoszenie 653.095 KB
artykuł nr 111

zarządzenie nr 0050.34.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
0050.34.2019 135.717 KB
zal do 0050.34.2019 957.469 KB
artykuł nr 112

zarządzenie nr 0050.31.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2019 roku w zakresie :
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.31.2019 6.764 MB
artykuł nr 113

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 13,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

2. Sprawy różne

artykuł nr 114

PSZOK - GODZINY OTWARCIA

UWAGA

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Z DNIEM 25.02.2019R. DOJAZD DO PSZOK ODBYWA SIĘ PRZEZ TEREN ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI

ORAZ ZMIENIAJĄ SIĘ GODZINY OTWARCIA PSZOK:

WTOREK 1030-1430

PIĄTEK 1030-1430

Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

artykuł nr 115

VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 27 lutego 2019 roku /tj. środa/ o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

4. Zamknięcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 116

Informacja

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.420.143.2018.RK1.5 z 18 lutego 2019 roku

Załączniki:
Zawiadomienie na BIP 20.02.2019 303.253 KB
artykuł nr 117

V sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 21 lutego 2019 roku

(tj. czwartek) o godz. 13,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się V sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z IV sesji zostały zgłoszone uwagi.

4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na

2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za

inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w

formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2019-2032.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny

z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia

27.06.2018 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rędziny.

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rędziny.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 118

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2018.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny za 2018r.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
A) zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
B) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
5. Sprawy różne

artykuł nr 119

zarządzenie nr 0050.26.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2019 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny w 2019 r.

Załączniki:
0050.26.2019 465.225 KB
artykuł nr 120

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 571.433 KB
artykuł nr 121

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Obwieszczenie 578.936 KB
artykuł nr 122

posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie wniosków Wójta Gminy.

2. Zapoznanie się z pismem do WSA.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 123

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia 27.06.2018 r.
6. Sprawy bieżące.

artykuł nr 124

posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 2. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

2. Sprawy różne

artykuł nr 125

zarządzenie nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.02.2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.22.2019 321.563 KB
artykuł nr 126

zarządzenie nr 0050.23.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku

Załączniki:
zwg0050.23.2019 531.869 KB
artykuł nr 127

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

Załączniki:
Owieszczenie 427.324 KB
artykuł nr 128

zarządzenie nr 0050.19.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2019 roku w zakresie:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.19.2019 736.515 KB
artykuł nr 129

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa
Rędziny–Osiedle, które odbędzie się w dniu
7 lutego 2019 r. (czwartek)
o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w m. Rędziny Osiedle, ul. Mickiewicza 7.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny-Osiedle.

artykuł nr 130

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa
Marianka Rędzińska, które odbędzie się w dniu
8 lutego 2019 r. (piątek)
o godz. 17:00 w Dworku Mariańskim, ul. Srebrna 7, 42-242 Marianka Rędzińska.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Marianka Rędzińska.

artykuł nr 131

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny
nr 0050.15.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Kościelec, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. (wtorek)
o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kościelcu, ul. Wolności.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Kościelec.

artykuł nr 132

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.6.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Konin, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie, ul. Szkolna 37. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Sołectwa Konin.

artykuł nr 133

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.5.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny-Wy razów, które
odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rędzinach, ul. Szkolna. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny-Wyrazów.

artykuł nr 134

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rudniki, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach, ul. Szkolna. Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Soleckiej Sołectwa Rudniki.

artykuł nr 135

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zapraszam Mieszkańców na zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny-Kolonia, które
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rędzinach, ul. Szkolna.

Tematem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rędziny - Kolonia.

artykuł nr 136

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Rędziny istnieje możliwość otrzymania dotacji z tytułu przyłączania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Marianka Rędzińska oraz ul. Wodnica i ul. Willowa w Rudnikach .
Wysokość dotacji 70% poniesionych kosztów z tytułu wykonania przyłącza do poszczególnych posesji – w wysokości 70% poniesionych kosztów (lecz nie więcej niż 1.000,00 zł.)
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
1. Złożenie wniosku w UG Rędziny
2. Podpisanie umowy dotacji
3. Zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
4. Po zrealizowaniu inwestycji złożenie do UG Rędziny wniosku o rozliczenie zadania.
Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:
faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu)
umowę o odprowadzanie ścieków,
protokół odbioru przyłącza przez Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne,
w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały
w celu uwierzytelnienia.
5. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie ustalona wysokość dotacji do przekazania Wnioskodawcy.
Dotacja zostanie przekazania na konto Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty rozliczenia dotacji, zatwierdzonej przez Wójta Gminy Rędziny lub poprzez wypłatę
w kasie Urzędu Gminy Rędziny przy ul. Wolności 87
W załączeniu pliki do pobrania :

artykuł nr 137

zarządzenie nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Konin, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.6.2019 331.296 KB
artykuł nr 138

zarządzenie nr 0050.5.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Wyrazów, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.5.2019 339.622 KB
artykuł nr 139

zarządzenie nr 0050.4.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rudniki, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg0050.4.2019 331.550 KB
artykuł nr 140

zarządzenie nr 0050.3.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny-Kolonia, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Załączniki:
zwg0050.3.2019 338.408 KB
artykuł nr 141

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Częstochowskiego

Załączniki:
Informacja 336.005 KB