artykuł nr 1

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 21.12.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 460.579 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Komisja infrastruktury, odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w dniu 21.12.2017 o godz. 12.00

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 grudnia 2017 roku (tj. w czwartek)
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo - wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku
2. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
3. Budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032
5. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”
7. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
8. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2018
9. Zmiany uchwały nr 45/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się
w Urzędzie Gminy Rędziny

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Korekty uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku
 2. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
 3. Budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032
 5. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
 6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”
 7. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.
 8. Sprawy różne.
artykuł nr 6

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Rędziny Okupniki, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rędziny Okupniki. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, sala konferencyjna, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630, w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wójt Gminy Rędziny

mgr inż. Paweł Militowski

artykuł nr 7

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 6.12.2017r.

Załączniki:
Obwieszczenie 574.539 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

PKP S.A. Oddział Gospodarowania nieruchomościami w Katowicach zaprasza do rokowań na zbycie

Załączniki:
Ogłoszenie 590.685 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 447.782 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

artykuł nr 11

Ogłoszenie

Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód

Załączniki:
Ogłoszenie 374.583 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Sprawozdanie z przygotowania budżetu na rok 2018.
 2. Sprawdzenie wniosków złożonych do projektu budżetu.
 3. Przygotowanie planu pracy na rok 2018.
 4. Sprawy różne.
artykuł nr 13

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Załączniki:
Obwieszczenie 1.430 MB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Załączniki:
Obwieszczenie 621.459 KB
artykuł nr 15

XLVII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 28 listopada 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo - wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3. Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
4. Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
5. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2018
6. Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2018
7. Zmiany uchwały nr V/7/2015 sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019”
8. Nadania honorowego Obywatelstwa Gminy Rędziny

III . Informacje i zapytania
1. Protokół kontroli w Gminnym Przedszkolu w Kościelcu.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 16

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 599.112 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 677.710 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie

Wydziału Cywilnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie

Załączniki:
Ogłoszenie 788.542 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenia

Sądu Rejonowego w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenia 1.923 MB
artykuł nr 20

Obwieszczenia

Starosty Częstochowskiego z dnia 07.11.2017

Załączniki:
Obwieszczenia 1.114 MB
artykuł nr 21

Postanowienie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Postanowienie 3.356 MB
artykuł nr 22

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie 492.243 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje o wzroście przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A

Załączniki:
Ogłoszenie 1.167 MB
artykuł nr 24

Ogłoszenie

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

artykuł nr 25

Kalendarz polowań na sezon 2017/2018

Załączniki:
Kalendarz 461.508 KB
artykuł nr 26

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
Zawiadomienie 323.689 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenia

Starosty Częstochowskiego

z dnia 25.10.2017

Załączniki:
Załącznik 3.243 MB
artykuł nr 28

Postępowanie

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Załączniki:
Postanowienie 511.452 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie

o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00147278/3

Załączniki:
Obwieszczenie 708.015 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie

Naczelnika Drugiego Urzędu SKarbowego w Częstochowie

Załączniki:
Ogłoszenie 913.374 KB
artykuł nr 31

XLVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2017 roku (tj. w piątek)
o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo - wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołów z XLIV i XLV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2. Zmiany uchwały Nr 69/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny
3. Zmiany uchwały Nr 107/XXXII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku.
4. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.
5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu.
7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła I w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.
9. Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny.

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 32

Zawiadomienie

Starosty Częstochowskiego

Załączniki:
Zawiadomienie 56.146 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Konin, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego”
w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów
i budynków w obrębie ewidencyjnym Konin I, Konin II i Konin III. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny
ul. Wolności 87 w Rędzinach, sala konferencyjna, w poniedziałki, środy
i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630,
w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

artykuł nr 34

Informacja

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt

Załączniki:
Informacja 364.305 KB
artykuł nr 35

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 589.688 KB
artykuł nr 36

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA

Załączniki:
Informacja 90.692 KB
artykuł nr 37

Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Załączniki:
Postanowienie 4.742 MB
artykuł nr 38

Kalendarz polowań

Koła łowieckiego JENOT w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 486.128 KB
artykuł nr 39

Informacja

Orzeczenia i ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Załączniki:
Informacja 1.172 MB
artykuł nr 40

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

nr IFXIII.7821.3.2017

z dnia 28 września 2017 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 405.234 KB
artykuł nr 41

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 10 października 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1500 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach, ul Działkowiczów 20, odbędzie się XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 9 września 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/71/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 16 października 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 6. Zamknięcie obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 42

Informacja

artykuł nr 43

Informacja

dotycząca realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Kościelcu"

Załączniki:
Informacja 306.721 KB
artykuł nr 44

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska

w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 913.928 KB
artykuł nr 45

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 26 września 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 900 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo - wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny.
3. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zmiany uchwały nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”.
5. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
6. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych


III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 46

Ogłoszenie

W DNIU 25 WRZEŚNIA 2017 ROKU (poniedziałek),O GODZ. 17,00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL. SREBRNA, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA.
TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:
- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2017.
- SPRAWY RÓŻNE.

artykuł nr 47

Ogłoszenie

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Załączniki:
Ogłoszenie 331.309 KB
artykuł nr 48

Pismo

w sprawie wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników sierpniowymi nawałnicami

Załączniki:
Pismo 342.862 KB
artykuł nr 49

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

Załączniki:
Informacja 843.530 KB
artykuł nr 50

Posiedzenie komisji rewizyjnej

odbędzie się 15 września 2017 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowej w Rędzinach

artykuł nr 51

uchwała antysmogowa dla Śląskiego

Link do infografik „ uchwała antysmogowa dla śląskiego!”:
http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Linki do filmików edukacyjnych:
http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada
http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Załączniki:
uchwala antysmogowa dla slaskiego 36.747 KB
artykuł nr 52

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Zawiadomienie 496.210 KB
artykuł nr 53

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 29.08.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 852.185 KB
artykuł nr 54

Zebrania sołeckie

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2018:

05 WRZEŚNIA 2017 ROKU (wtorek), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL. SREBRNA,

12 WRZEŚNIA 2017 ROKU (wtorek), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW

15 WRZEŚNIA 2017 ROKU (piątek), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA KOŚCIELEC, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI,

18 WRZEŚNIA 2017 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – WYRAZÓW, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

20 WRZEŚNIA 2017 ROKU (środa), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH UL.SZKOLNA

21 WRZEŚNIA 2017 ROKU ( czwartek) O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – KOLONIA, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM nr 1 , UL. SZKOLNA,

22 WRZEŚNIA 2017 ROKU (piątek), O GODZ. 18,00, DLA RĘDZINY – OSIEDLE, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH, UL.MICKIEWICZA,

28 WRZEŚNIA 2017 ROKU (czwartek), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA,

artykuł nr 55

Pismo Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Załączniki:
Pismo 241.536 KB
artykuł nr 56

Ogłoszenie

Starosty Częstochowskiego

z dnia 19 lipca 2017 roku

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Rędziny Okupnicki gm. Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 488.995 KB
artykuł nr 57

Ogłoszenie z ochrony środowiska

Załączniki:
Ogłoszenie 346.979 KB
artykuł nr 58

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 21.07.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 846.571 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 458.212 KB
artykuł nr 60

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 05.07.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 739.393 KB
artykuł nr 61

11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 10 lipca 2017 roku (tj. poniedziałek ) na godz. 1500 na 11 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

---------------------------------

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Lidia Warwasińska

artykuł nr 62

XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 11 lipca 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.
 4. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 63

Porozumienie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rędziny realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów.

Załączniki:
Porozumienie 1.654 MB
artykuł nr 64

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego

z dnia 23 czerwca 2017 roku
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Konin I,
Konin II, Konin III gm. Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 294.846 KB
artykuł nr 65

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

W dniu 26 czerwca 2017 roku (tj. w poniedziałek ) o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się 10 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.

Porządek posiedzenia:

---------------------------------

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 – 2022 .

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Sprawy różne.

Przygotowanie szczegółowej informacji z wykonania § 4700 w dziale 750 Administracja publiczna oraz rozdz. 75022 Rada Gminy.

artykuł nr 66

XLI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 czerwca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 12:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
5. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
4. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rędziny
5. Wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 67

Informacja

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Załączniki:
Informacja 422.734 KB
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 222.550 KB
artykuł nr 68

XL sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 20 czerwca 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 16:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XL sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
3. Zmiany uchwały Nr 32/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku
4. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 69

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie 3.288 MB
artykuł nr 70

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 653.988 KB
artykuł nr 71

Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Częstochowie przy ul. Legionów będących w zasobie nieruchomości AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Załączniki:
Ogłoszenie 3.441 MB
artykuł nr 72

Informacja

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.848 MB
artykuł nr 73

zarządzenie nr 0050.65.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki:
zwg0050.65.2017 535.612 KB
artykuł nr 74

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Pognozy oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Ogłoszenie 25.05.2017 859.169 KB
artykuł nr 75

XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 30 maja 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 15:30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo - wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3. Udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-żarnej w Częstochowie
4. Nadania nazwy ulicy (Morelowa)
5. Nadania nazwy ulicy (Gruszowa)
6. Nadania nazwy ulicy (Stanisława Wyspiańskiego)
7. Nadania nazwy ulicy (Cypriana Kamila Norwida)
8. Nadania nazwy ulicy (Jana Długosza)
9. Nadania nazwy ulicy (Witolda Gombrowicza)
10. Nadania nazwy ulicy (Marii Konopnickiej)
11. Nadania nazwy ulicy (Juliusza Słowackiego)
12. Nadania nazwy ulicy (Zygmunta Krasińskiego)
13. Porozumienia międzygminnego z Gminą Mstów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 76

Ogłoszenie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Rędziny obrębie Rudniki (0011)

Załączniki:
Ogłoszenie 18.05.2017 3.463 MB
artykuł nr 77

zarządzenie nr 0050.59.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.59.2017 600.731 KB
artykuł nr 78

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego

z 12 maja 2017

Załączniki:
Obwieszczenie 767.637 KB
artykuł nr 79

Informacja

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

artykuł nr 80

Ogłoszenie

Program SMOG STOP

Załączniki:
Ogłoszenie 1.157 MB
artykuł nr 81

Uchwała Nr V/36/1/2017

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2017 r

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Załączniki:
Uchwała 1.249 MB
artykuł nr 82

zarządzenie nr 0050.57.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 maja 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.57.2017 908.793 KB
artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 1/2017

Wojewody Śląskiego z dnia 28.04.2017

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Załączniki:
Zarządzenie 3.841 MB
artykuł nr 84

zarządzenie nr 0050.54.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
Załącznik 331.912 KB
zal1 do zwg0050-54-2017 2.603 MB
zal do zal zwg0050-54-2017 273.000 KB
artykuł nr 85

Informacja

Informuję, że z dniem 1 maja 2017 roku wejdzie w życie zarządzenie Wójta Gminy Rędziny 0050.47.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, na mocy którego Urząd Gminy Rędziny będzie czynny w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7,30, do godz.15,30

wtorek od godz. 7,30, do godz.16,30

piątek od godz. 7,30, do godz.14,30.

Jak wynika z powyższego od 1 maja b.r. Urząd Gminy Rędziny we wtorki czynny będzie od godz. 7,30 do 16,30

artykuł nr 86

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.56.2017 z dnia

26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny 2 maja 2017 roku (wtorek) Urząd Gminy Rędziny jest nieczynny.

Dzień ten będzie odpracowywany w dniu 06 maja 2017 roku (sobota) w godzinach od 7,30 – 16,30

artykuł nr 87

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz nieruchomosci 438.859 KB
artykuł nr 88

Obwieszczenie

Pierwsza Licytacja Komornicza

Załączniki:
Obwieszczenie 1.720 MB
artykuł nr 89

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 19.04.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 355.937 KB
artykuł nr 90

XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1500 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wy-mienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
3. Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rędziny za 2016 rok”.
4. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
5. Nadania nazwy ulicy.

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 91

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - Cementownia Rudniki wraz z prognozą i rysunkiem planu

artykuł nr 92

Decyzja

Starosty Częstochowskiego

z dnia 11.04.2017

Załączniki:
Decyzja 613.924 KB
artykuł nr 93

Informacja

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

z dnia 03.04.2017

Załączniki:
Infromacja 671.604 KB
artykuł nr 94

Zawiadomienie

Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Załączniki:
Zawiadomienie 492.397 KB
artykuł nr 95

Informacja - Smog i co dalej ?

Raport z badań Ośrodka Ewaluacji
Warszawa, marzec 2017

Załączniki:
Raport 14.224 MB
artykuł nr 96

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Obwieszczenie 345.197 KB
artykuł nr 97

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Ogłoszenie 341.760 KB
artykuł nr 98

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Obwieszczenie 341.737 KB
artykuł nr 99

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 341.682 KB
artykuł nr 100

Ogłoszenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24 marca 2017 roku

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjnym Kościelec Lotnisko gm. Rędziny

Załączniki:
Ogłoszenie 600.006 KB
artykuł nr 101

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
Obwieszczenie 353.513 KB
artykuł nr 102

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
Ogłoszenie 353.942 KB
artykuł nr 103

Zawiadomienie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 24.03.2017r.

Załączniki:
Zawiadomienie 371.642 KB
artykuł nr 104

Informacja

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Załączniki:
Informacja 1.217 MB
artykuł nr 105

Informacja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

Załączniki:
Informacja 807.919 KB
artykuł nr 106

Analiza

STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘDZINY ROK 2016

Załączniki:
Analiza 593.793 KB
artykuł nr 107

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 marca 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
 6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
 2. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
 3. Zatwierdzenia planu pracy komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny na 2017 rok

III . Informacje i zapytania

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za rok 2016.
 2. Odczytanie przez Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu policji w Kłomnicach za rok 2016.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rędziny za 2016 rok.
 4. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 108

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny.

Załączniki:
Obwieszczenie 339.105 KB
artykuł nr 109

Ogłoszenie

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny.

Załączniki:
Ogłoszenie 334.896 KB
artykuł nr 110

Szanowni mieszkańcy!

Urząd Gminy Rędziny mając na względzie ułatwienie w dokonywaniu wpłat za podatki samorządowe, użytkowanie wieczyste oraz odpady komunalne informuje o możliwości dokonywania bezprowizyjnych wpłat za w/w tytuły w oddziałach agencjach banku PKO BP.

artykuł nr 111

Zawiadomienie

Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu Krzysztof Żaba, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 190 , pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.

Postępowanie dotyczy ścieków z procesów galwanicznych dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Karolinie, administrowanej przez PWiK Okręgu Częstochowskiego.

Załączniki:
Zawiadomienie 457.635 KB
artykuł nr 112

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j. t. Dz. U. 2016.703), tut. organ prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia czy działka nr 83 k.m. 5 o pow. 0.2090 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kościelec, gm. Rędziny, wdacie 5 lipca 1963r. stanowiła mienie gromadzkie.

Załączniki:
Zawiadomienie 522.865 KB
artykuł nr 113

Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Załączniki:
Obwieszczenie 1.610 MB
artykuł nr 114

Obwieszczenie

Komornika sądowego

Załączniki:
Obwieszczenie 421.323 KB
artykuł nr 115

Ogłoszenie

Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.

informuje:

Załączniki:
Informacja 318.981 KB
artykuł nr 116

Ogłoszenie

Nabór uczestników do udziału w projekcie

"Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny"

Załączniki:
Ogłoszenie - Nabór 961.855 KB
zwg0050.29.2017 1.251 MB
Deklaracja 96.775 KB
Umowa przedwstepna 132.500 KB
Ankieta 109.433 KB
artykuł nr 117

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie 600.855 KB
artykuł nr 118

XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 lutego 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1630 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Odwołania skarbnika Gminy Rędziny
 2. Powołania skarbnika Gminy Rędziny
 3. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
  w Rędzinach na rok 2017
 4. Zmiany uchwały nr 107/XXXI/2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
  w 2017 roku

III . Informacje i zapytania

 1. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny zaleceń pokontrolnych w Gminnym Ośrodku Kultury – Gminnej Bibliotece w Rędzinach.
 2. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 119

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 977.992 KB
artykuł nr 120

Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 14 lutego 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1600 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 r.
 7. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 121

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Załączniki:
Informacja 651.020 KB
Ocena 1.404 MB
Wniosek 418.490 KB
Załącznik 528.234 KB
artykuł nr 122

Decyzja

Starosty Częstochowskiego

Załączniki:
Decyzja 2.045 MB
artykuł nr 123

zarządzenie nr 0050.18.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.18.2017 714.126 KB
zal do zwg0050.18.2017 387.299 KB
artykuł nr 124

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

Załączniki:
Obwieszczenie 363.404 KB
artykuł nr 125

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin

Załączniki:
Ogłoszenie 449.965 KB
artykuł nr 126

Ogłoszenie

Sygn. akt IINs 5125/16

artykuł nr 127

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20.01.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 468.826 KB
artykuł nr 128

Informacja

o trybie postępowania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym: Rędziny Okupniki, gmina Rędziny

Osoby wyznaczone do kontaktów:

1. Grzegorz Kwapisz - tel 605 263 347

2. Jakub Grygierzec - tel 798 380 278

Załączniki:
Informacja 1.201 MB
artykuł nr 129

XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 24 stycznia 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji radnych.
 6. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr 102/XXXII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017
 2. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na rok 2017
 3. Zmiany uchwały nr II/49/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
 4. Zmiany uchwały nr II/50/2014 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
 5. Zmiany uchwały nr II/51/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 6. Przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny”
 7. Zmiany uchwały nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków związanych z opłatami za przedszkole
 8. Zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
 9. Zmiany uchwały 84/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.
 10. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność w drodze darowizny działek nr 19/1, 19/3, 19/5 k.m.7 obręb Kościelec
 11. Zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny

III . Informacje i zapytania

 1. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny zaleceń pokontrolnych w Gminnym Ośrodku Kultury – Gminnej Bibliotece w Rędzinach
 2. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 130

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17.01.2017

Załączniki:
Obwieszczenie 841.098 KB
artykuł nr 131

Ogłoszenie

Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach

Załączniki:
Ogłoszenie 406.019 KB