artykuł nr 1

Informacja

o trybie postępowania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Konin I, Konin II i Konin III, gmina Rędziny.

Załączniki:
Informacja 1.253 MB
artykuł nr 2

Informacja

o trybie postępowania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Kościelec Lotnisko, gmina Rędziny

Załączniki:
Informacja 1.079 MB
artykuł nr 3

Informacja

o trybie postępowania w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Kościelec Lotnisko, gmina Rędziny

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki:
Ogłoszenie 411.377 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.12.2016r.

Załączniki:
Obwieszczenie 531.213 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie

Starosty Powiatowego

Załączniki:
Obwieszczenie 788.588 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie 573.234 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki:
Zawiadomienie 511.828 KB
artykuł nr 9

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016. poz.1817 j.t.). Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzinach w dniu 06.12.2016 r. złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „upowszechnianie kultury i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego”

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rędziny, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Załączniki:
Oferta 1.840 MB
artykuł nr 10

XXXII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 15 grudnia 2016 roku (tj. w czwartek)
o godz. 1500 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
 3. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
  w Rędzinach na rok 2017
 4. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2017
 5. Statutu Gminy Rędziny
 6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

III . Informacje i zapytania

 1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 11

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 28.11.2016r.

Załączniki:
Obwieszczenie 437.703 KB
artykuł nr 12

XXXI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 29 listopada 2016 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie interpelacji radnych.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021
3. Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
4. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2017
5. Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku
7. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
8. Przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny”
9. Stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego
10. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 13

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 03.11.2016r.

Załączniki:
Obwieszczenie 512.378 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 104.120 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Ogłoszenie 107.029 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie 235.438 KB
artykuł nr 17

Informacja

Wójt Gminy Rędziny uprzejmie informuje, że w związku z rezygnacją firmy: Paź Bogusław AUTO-ZŁOM, Usługi Pogrzebowe „EDEN” na wykonanie zadania pn: „odbiór, demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny”, w roku bieżącym w/w projekt nie zostanie zrealizowany. Jednocześnie informuję, że wszystkie wnioski złożone w 2016r. na odbiór lub demontaż azbestu zostaną ponownie uwzględnione w I kwartale 2017r. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Załączniki:
Informacja 353.658 KB
artykuł nr 18

ogłoszenie Sądu Rejonowego Katowice

dot. depozytu sądowego tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 268.600 KB
artykuł nr 19

ogłoszenie Sądu Rejonowego Katowice

dot. depozytu sądowego tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 508.828 KB
artykuł nr 20

XXX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 1600
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie interpelacji radnych.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021.
3. Udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
4. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
5. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego Lotnik w Kościelcu ul. Wolności 93”.
7. Sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.
8. Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.
9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.


III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 21

Informacja

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE:

Załączniki:
Informacja 550.763 KB