artykuł nr 1

Uchwała Nr 71/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”

Załączniki:
RG-71-XLIV-2017MB