artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ę na dzień15 grudnia  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 17,15  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z póż. zm.)

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Rędziny.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
  3. Wyrażenie opinii w przedmiocie zwiększenia powierzchni dzierżawy części działki oznaczonej nr 711/2 obręb Rędziny Okupniki położonej w Rędzinach przy ul. Działkowiczów 3, wynikającej z umowy zawartej na czas nieoznaczony, z 6,5 m2 na 12,5 m2 w celu rozbudowy paczkomatu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2021-2026.
  5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do  14 grudnia 2020 r.