artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ponownie informujemy

co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie


Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik), dostępnym również w urzędzie gminy (pok. 7).
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane.
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Wójt po wpłynięciu zgłoszenia rolnika przekazuje wniosek powołanej zarządzeniem komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja szacuje szkody a następnie sporządza protokół. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wraz z przewodniczącym tutejszy urząd przekazuje do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki rozpatruje i podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania.