artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 26 czerwca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 7.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:

 

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok

2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.

3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.

5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe. 

6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.