artykuł nr 1

XXX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 1600
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rędziny
z następującym porządkiem obrad:

 

I. Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie interpelacji radnych.
5. Zapytania radnych.

 

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021.
3. Udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
4. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
5. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego Lotnik w Kościelcu ul. Wolności 93”.
7. Sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.
8. Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.
9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.


III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Rędziny.