artykuł nr 1

Ogłoszenie

Dostawy
"Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach”

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Roboty budowlane

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny ”

 

załącznik nr 9 - pobierz

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Roboty budowlane

"Budowa boiska sportowego z zapleczem sportowymi infrastrukturą techniczną w Rudnikach gmina Rędziny-etap I."

artykuł nr 4

Ogłoszenie

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej usługi :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Roboty budowlane
„Budowa boiska sportowego z zapleczem sportowym i infrastrukturą techniczną w Rudnikach
gmina Rędziny - etap I.”