artykuł nr 1

Uchwała nr 188/XXXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Załączniki:
RG-188-XXXI-2020 581 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 187/XXXI/2020

GMINY RĘDZINY z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2021 - 2026

Załączniki:
RG-187-XXXI-2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 186/XXXI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-186-XXXI-2020 356 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 185/XXXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r

Załączniki:
RG-185-XXXI-2020 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 184/XXXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Załączniki:
RG-184-XXXI-2020 MB