artykuł nr 46

OGŁOSZENIE

W DNIU 20 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 17:00, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE

ul. KIELECKA 33, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

SOŁECKIE SOŁECTWA KONIN.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 47

OGŁOSZENIE

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 16:30, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, UL. MICKIEWICZA 7 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 48

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 13 września  2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 15.00 połączone posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.
Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
2. Zapoznanie się z tabelą propozycji inwestycyjnych z środków rządowych.

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia są przyjmowane do 10 września 2021 r.    

artykuł nr 49

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)  z w o ł u j ę na dzień 13 września 2021r. (poniedziałek) o godz.16.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Posumowanie osiągnięć uczniów w placówkach oświaty w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2020/2021.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
3.  Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 10 września 2021r.

artykuł nr 50

ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KOŚCIELEC

OGŁOSZENIE

W DNIU 16 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek),

O GODZ. 17:00, W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KOŚCIELCU UL. WOLNOŚCI 93, ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA KOŚCIELEC

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!