artykuł nr 41

XL Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz.1372) informuję, że w dniu 21 września 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.17.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/XXII/2000 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny.
12.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13.  Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085wew.112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.  Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2021 r.    

artykuł nr 42

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372)  w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.)
z w o ł u j ę  na dzień 22 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia :  
  1.  Ustalenie składu osobowego i przygotowanie kontroli w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach – zgodnie z uchwałą  Rady Gminy
Rędziny  Nr 188/XXXI/2020  z dnia 22 grudnia 2020 r.
 2. Sprawy bieżące.

artykuł nr 43

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) zwołuję na dzień 20 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.
  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego
z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej    
na lata  2021-2032.
3.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku.
4.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 września 2021 r.

artykuł nr 44

OGŁOSZENIE

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY OKUPNIKI.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 45

OGŁOSZENIE

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek), O GODZ. 17.00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH  UL. SZKOLNA 7, (SALA GIMNASTYCZNA)

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:

- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2022.

- PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2021

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!