artykuł nr 11

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)  z w o ł u j ę   na dzień 15 grudnia 2021r. (środa) o godz.15.30  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek  posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii · w2022 r.

2. Omówieni i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2022-2024

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2022-2024”.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 14 grudnia 2021r.

artykuł nr 12

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2021, poz.1372) z w o ł u j ę na dzień 13 grudnia 2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 16.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

Porządek posiedzenia :

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Rędziny.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 grudnia 2021 r.

artykuł nr 13

Ogłoszenie

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych

Załączniki:
Ogłoszenie 288 KB
artykuł nr 14

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 07 grudnia  2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 15.30 łączone posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematem posiedzenia będzie omówienie budżetu gminy  Rędziny na 2022 rok.

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112,  lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 06 grudnia 2021 r.

artykuł nr 15

XLII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) informuję, że w dniu 30 listopada 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2022.
11. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
20. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Rędzinach.
21. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
22. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
23. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085wew.112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane
do 29 listopada 2021 r.