artykuł nr 16

XXIX Sesja Rady Gminy Rędziny


  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.,  
  poz.713 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  24 listopada 2020 roku (tj. wtorek)  odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15,30.

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

  Proponowany porządek  obrad:  
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXVI, XXVII i XXVIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie  Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2021.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek  podatku  od  środków  transportowych  na rok  2021.  
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Posłów i Senatorów o podjęcie działań i rozwiązań legislacyjnych związanych  z gospodarką odpadami.

13.Odczytanie  protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach oraz w Gminnym  Ośrodku  Kultury w Rędzinach. 

14.Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
15.Zamknięcie obrad XXIX Sesji  Rady Gminy Rędziny.


Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny  chcące  uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 listopada 2020 r.  

 

artykuł nr 17

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ę na dzień24 listopada 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 13,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
  3. Przedstawienie interpelacji radnej i podjęcie stanowiska w sprawie zmiany wysokości poboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
  4. Omówienie interpelacji radnej i podjęcie stanowiska w sprawie worków na odpady.
  5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 listopada 2020 r.

artykuł nr 18

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘDZINY ROK 2019

Załączniki:
Analiza MB
artykuł nr 19

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  17 listopada  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 16,30 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z  rozprzestrzenianiem się Virusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia :  
1.  Rozpatrzenie pisma mieszkańca gminy Rędziny z miejscowości Konin.
2.  Wyrażenie opinii w przedmiocie dzierżawy części działki obręb Konin III pod działalność Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawę obliczania    
podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2021,
2)  określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,
3)  określenia stawek podatku od środków transportowych na rok  2021,
4)  wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu,  Posłów i Senatorów o podjęcie działań i rozwiązań legislacyjnych związanych z gospodarką odpadami.  
4.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 listopada 2020 r.

artykuł nr 20

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:
informacja 199 KB