artykuł nr 36

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 09 października 2019 roku /tj. środa/ o godz. 1630  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

 

1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny

  z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  

  na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

5. Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 37

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień  07 października  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy  Rędziny.
   
Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2.  Sprawy bieżące.

artykuł nr 38

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 07 października  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 15,30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 39

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 09 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej  w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:
---------------------------  


1.  Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
2.  Zaopiniowanie skarg na uchwały Rady Gminy Rędziny Nr 1510.12.2019, Nr 1510.13.2019  i  Nr  1510.14.2019.
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg na kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
4.  Sprawy różne.

artykuł nr 40

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę  na dzień  8 października 2019 r. (tj.  wtorek) na godz. 15.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Informacja na temat aktywizacji osób bezrobotnych, wykluczonych, analiza zasadności zatrudnienia na pracach interwencyjnych i społecznie użytecznych.
  2. NZOZ – informacja na temat stanu zdrowia mieszkańców, stosowanej profilaktyki w Gminie Rędziny.
  3. Przegląd obiektów sportowych. Komisja wyjazdowa.

  4.  Sprawy różne.