artykuł nr 11

Komisje Rady Gminy Rędziny

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  10 grudnia 2019 r. (tj. wtorek ) o godz.18.30 posiedzenie połączonych komisji tj.: Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, Komisji Oświaty Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , które odbędzie się w Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów  20 A.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata  2020-

  2032. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Rędziny na rok 2020.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 14

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień  02 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek ) o godz.14.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako

  podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2020

2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany sprawie określenia stawek podatku od

  środków transportowych na rok 2020

3. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok  2020.

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2019-2032. 

5. Sprawy różne.

artykuł nr 15

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY MYKANÓW
z dnia 15.11.2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 579 KB