artykuł nr 81

Ogłoszenie

Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi powiatowej ul. Stalowej w Rudnikach.

Aktualnie trwają również prace w tej miejscowości na drodze gminnej ul. Leśnej.

 

W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są:

- kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516

- inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006

 

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 82

PSZOK - godziny otwarcia

Załączniki:
Informacja 151 KB
artykuł nr 83

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019  z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 21 czerwca 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny.

Dzień ten był odpracowany 8 czerwca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

artykuł nr 84

XI sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zwołuję na dzień 18 CZERWCA 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
5.  Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
a)  Debata nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
b)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rędziny
6.  Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
a)  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny
b)  Przedstawienie opinii z RIO  do sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
c)  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018 rok
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach
15.  Odczytanie  protokołu i wniosków  z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Zakładzie Komunikacji w celu zajęcia stanowiska
16.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
17.  Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rędziny.
18.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski
19.  Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Rędziny

artykuł nr 85

Ogłoszenie

W piątek 31.05.2019r. i w sobotę 01.06.2019r. od godz. 6-ej rano nastąpi wywóz odpadów nieodebranych w dniach od 23.05.2019r. do 28.05.2019r.

W piątek 31.05.2019r. prosimy o wystawienie koszy (odpady zmieszane, popiół) oraz worków żółtych, niebieskich i brązowych.

W sobotę 01.06.2019r. nastąpi wywóz tylko szkła (worek zielony).

 

Wywóz od czerwca zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.