artykuł nr 111

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.04.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 558 KB
artykuł nr 112

Komisja Rewizyjna

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę  na dzień 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 2) Wybór protokolanta.

 3) Analiza materiałów z kontroli przeprowadzonej w GOPS w dniu 27.04.2018r.

 4) Opracowanie draftu protokołu z kontroli w GOPS w Rędzinach.

5) Rozpatrzenie kolejnej skargi Radnej Lidii Warwasińskiej na zaniedbania oraz nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta oraz podległych mu urzędników w sprawie GOPS.

6) Sprawy różne.

7) Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 113

Informacja

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

 

Wojewoda Śląski informuje, że w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych.

W przypadku odnalezienia padłych dzików należy zgłosić to niezwłocznie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.  – tel. (34) 378-51-01

Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia całodobowo i niezwłocznie przekazuje informacje do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który określa dalszy sposób postępowania z padłym zwierzęciem lub zwierzętami.

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

artykuł nr 114

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.)   z w o ł u j ę  na dzień 17 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:
---------------------------  


1.  1. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2017 roku,  w tym :

-sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w latach 2016 -2020.
-sprawozdanie z realizacji  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie  Gminy Rędziny  w latach 2016-2020.
- przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy  -w tym  skład  osobowy Zespołu.
2.  GOPS Rędziny -  Ocena zasobów  pomocy społecznej.
3.  Sprawy różne

artykuł nr 115

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK